Privacyverklaring

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van kracht. Deze nieuwe wet is ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en de plichten van Marijke Jimenez Kindercoaching die gelden op grond van de AVG.

Marijke Jimenez Kindercoaching
Marijke Jimenez Kindercoaching verwerkt diverse persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor de (financiële) administratie en om later terug te kunnen vallen op de verslaglegging van consulten.

Plicht Marijke Jimenez Kindercoaching
Marijke Jimenez Kindercoaching is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in het bedrijf plaatsvindt en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Marijke Jimenez Kindercoaching zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacy verklaring om de tekst aan te laten sluiten op de laatste stand van zaken. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoen wij als volgt:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: 
- voor dienstverlening (verslaglegging van consulten en communicatie met u);
- voor de financiële administratie;

- indien Marijke Jimenez Kindercoaching hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte;
- om u te informeren over (wijzigingen van) diensten en producten;
- gegevens kunnen ook gebruikt worden voor toekomstige promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening van Marijke Jimenez Kindercoaching;
- Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden;
- Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang;
- Indien van toepassing: alle medewerkers binnen het bedrijf hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens;
- Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:
- Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
- Het recht op inzage en afschrift van die gegevens, voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
- Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden zoals bewaarplicht financiële gegevens bedrijven. 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 
Marijke Jimenez Kindercoaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Marijke Jimenez Kindercoaching, sluit Marijke Jimenez Kindercoaching een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In geval van advisering consulatie deskundigen en/of ten behoeve van doorverwijzen, overlegt Marijke Jimenez Kindercoaching uw gegevens enkel op uw toestemming.

In kaart brengen websitebezoek 
Marijke Jimenez Kindercoaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Marijke Jimenez Kindercoaching gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.